Изтеглете: Устав на БДО

soevision.org


Устав:

ГЛАВА I: СЪЩНОСТ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ Чл.1.

Българското дружество по офталмология (БДО) е автономна организация. То е самостоятелно юридеческо лице със свой устав и печат. БДО е колективен орган на Съюза на научните дружества в България (СНМД). Чл.2 БДО има следните цели и задачи: а) да работи за развитието на офталмологията б) да внедрява в медицинската практика най-новите постижения в офталмологията в) да развива научните интереси, да стимулира теоритическите, практическите и научните разработки на своите членове г) да съдейства за подготовката на специалисти по офталмология за повишаване на квалификацията им като организира научни прояви (конгреси, конференции), организира и провежда платени форми на продължителна квалификация (курсове, семинари, индивидуално обучение и пр.) д) да участва в дейността на международните научни организации по офталмология е) да подпомага развитието на младите и талантливи офталмологични кадри ж) да популяризира постиженията на офталмологията сред населението. Чл.3 БДО може да създава свои клонове и секции по тесни профили. Минималният брой членове за образуване на клон или секция е 10. Чл.4 Дружеството по своя инициатива може да членува в международни медицински организации. Чл.5 Печатен орган на БДО е списание "Български офталмологичен преглед". Редакционната колегия на списанието се избира на конгреса на дружеството с явно гласуване, а главният редактор -с тайно гласуване. Сп."Български офталмологичен преглед" има свой собствен бюджет. Чл.6 Дружеството подържа активна връзка със СНМД като: а) представя свои делегати за конгреса на СНМД б) посредством свои избрани членове участва в ръководните органи на СНМД. в) посредством секретариата наСНМД може да изисква информация за разностранната дейност на Съюза г) предлага чрез СНМД за награждаване на свои членове в областта на офталмологията. д) предлага свои членове за удостояване с отличията на СНМД и награждава членовете си за активна научна дейност е) предлага чрез СНМД изтъкнати учени за избор за член-кореспонденти и действителни членове на БАН. Чл.7 БДО и неговите клонове могат да организират конгреси, конференции, симпозиуми и други научни прояви от регионарен, национален и международен мащаб. Чл.8 БДО може да предлага на СНМД делегати за участие в международни и национални прояви на други страни.

ГЛАВА II: РЪКОВОДНИ ОРГАНИ Чл.9


Висш ръководен орган на БДО е Конгресът, който се свиква на 3 години. Чл.10 Ръководен орган между два конгреса на БДО е Ръководството на дружеството. Чл.11 Председателят на дружеството се избира тайно. Останалите членове на ръководството се избират с явно гласуване. Мандатът на ръководството е 3 годишен. Броят на мандатите се определя от конгреса. Чл. 12 Конгресът избира ревизионна комисия от 3-ма души с явно гласуване. Приема финансовия отчет на дружеството Избира Редакционна колегия на сп. "Български офталмологичен преглед" Приема поправки в устава на дружеството

ГЛАВА III: ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ Чл.13


БДО има редовни и почетни членове. Чл.14 Редовен член на БДО може да бъде всеки лекар-офталмолог, който проявява научни интереси, работи за издигане нивото на офталмологичната практика и теория, непрекъснато повишава своята квалификация и изпълнява уставните си задължения. Чл.15 Редовните членове на дружеството имат следните права: а) да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на дружеството и научния клон, в който членуват б) да избират и да бъдат избирани като делегати на национални и международни конгреси и конференции в) да вземат участие в проявите организирани от дружеството г) да сътрудничат в научни и популярни списания у нас и в чужбина д) да получават научна информация от Ръководството на БДО и СНМД. Чл.16 Редовните членове на БДО имат следните задължения: а) да полагат постоянни усилия за повишаване равнището на общите и специалните си медицински знания, да следят постиженията в офталмологията и да ги прилагат в дейността си б) да участват активно в дейността на дружеството като посещават редовно събранията и изнасят съобщения, доклади и резултати от научните си проучвания и положителен опит от своята практика в) да плащат редовно годишния си членски внос вдружеството Чл.17 Прекратява се членството в дружеството на лица, неизплатили членския си внос за годината до края на първото шестмесечие на следващата година. Чл.18 Дружеството може да провъзгласява за свои почетни членове: а) Членове на дружеството, които имат признати стойностни научни трудове и постижения в областта на офталмологията. б) Почетните членове получават грамоти за почетно членство, не плащат членски внос и други вноски за участие в прояви организирани от дружеството. в) БДО награждава с медала "Пашев" изтъкнати български и чуждестранни учени със значими постижения в науката и за издигане престижа на българската офталмология. г) БДО награждава с наградата "Дъбов" млади специалисти за новости в офталмологията.

ГЛАВА IV: ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

Чл.20 Приходите на дружеството произхождат от редовен членски внос, от влогове, дарения и други постъпления. Чл.21 Размерът на членския внос се определя от Конгреса. Клоновете задържат 50% от членския внос. В БДО остават 30% и в СНМД 20%. Чл.22 Дружеството и клоновете могат да правят разходи за: а) организиране на конгреси и конференции б) отпечатване резюмета и други материали от конференции и конгреси в) купуване на необходими канцеларски материали г) заплащане на ксерокопия от научна информация д) заплащане гласувана сума за технически секретар или сътрудник е) заплащане на наши и чужди специалисти изнасянето на лекции пред дружеството ж) подпомагане финансово наши специалисти членове на БДО за участие в международни офталмологични прояви з) транспортни и пощенски разходи.Tyxo.bg counter
Web Design: Steno Publishing House