Изтеглете: Устав на БДО

soevision.org


История на българско дружество по офталмология

През 1927 г. академик Константин Михайлов Пашев (1873 – 1961) основава Българското дружество по офталмология. Организираната от Пашев на базата на очните отделения в страната очна клиника в София много години е било единственото у нас лечебно заведение за очно болни. До средата на двадесети век акад. Пашев е лицето на българската офталмология пред света. Той доминира със своя научен авторитет, с ерудицията си на клиницист, преподавател и общественик. Общият брой публикации на този изключителен човек надминават 3000. Пашев е първият автор в света, който написва монография, задълбочено занимаваща се със специалните проблеми на слепите. Книгата излиза през 1945 г. под заглавието "Социална офталмология". Международното му признание се проявява и в приемането му за член на редица научни медицински дружества, като френското, немското, британското. Той е бил почетен член на Унгарското медицинско дружество, полското офталмологично дружество, Медицинската академия в Палермо и др. През 1933 г. той поставя началото на списание "Офталмологичен преглед". Главен редактор на списанието е акад. Пашев, а секретар д-р. А. Атанасов. Списанието излиза със съдействието на Българското дружество по офталмология.

През 1944 г.
българските очни лекари се обединяват в офталмологичната секция към дружеството на хирурзите. Своите научни работи тогава те отпечатват в списание "Хирургия". От 1962 г. секциите започват по различно време да стават самостоятелни дружества. Създава се Съюзът на научните медицински дружества (СНМД), в който участва изграденото отново дружество под името "Научно медицинско дружество по офталмология" (НМДО). Централното ръководство се поема от проф. д-р Иван Василев със секретари проф. д-р Н. Константинов (до 1965)., Л. Луков (1965 - 1974 г.) и Ив. Иванов (от 1974 г. до пенсионирането му през 1985 г.) Проф. д-р Василев пое отговорността от акад. Пашев и продължи нейното по-нататъшно развитие. По време на ръководството на българската офталмология от проф. Василев започна да се реализира т.нар. техническа революция, което означаваше бързо внедряване в офталмологията на най-новите технически постижения. Проф. д-р Василев е приет за член на френското и руското дружество по офталмология. Под негово ръководство започват да се провеждат редовни заседания, на които се разглеждат практични, научни и организационни въпроси. Дружеството вече има свой устав и банкова сметка.

От 1976 г. до 1990 г. ръководството на НМДО се пое от проф. д-р Стоимен Дъбов. Заседанията стават още по-редовни и наситени с научна и научно-практична тематика. Проф. д-р Дъбов предложи провеждането на ежегодни научни конференции, които имат една и съща тематика, а именно " Новости в диагностиката и лечението на очните болести". Целта беше да се насочат научните изследвания на участниците в конференциите към най-новите проблеми на световната офталмология, с оглед бързото им решаване и в нашата страна. Така всяка от тези конференции представляваха нова стъпка в развитието на българската офталмология. Те станаха генератор на идеи за нови разработки през следващата година.

През 1990 г. за председател на дружеството бе избран проф. д-р Цветан Марков, за зам. председател проф. д-р Православа Гугучкова и секретар - доц. д-р Наталия Петкова. Това ръководство беше преизбрано през 1995 г. Въпреки много тежкия период на икономическа несигурност дружеството успя да запази своята целост и активност. Проведоха се успешно два национални конгреса и няколко национални конференции. Забеляза се по-активно участие на българските офталмолози на европейските и световни форуми не само с посещение, но и със свои оригинални разработки. Увеличиха се контактите с другите офталмологични дружества в целия свят. Списание "Офталмология" поради липса на финансова осигуреност от държавата в продължение на 5 години не излиза. Ръководството успя да възстанови излизането от печат на списанието през 1996 г. През този период се учредиха наградите "Пашев" и на проф. д-р Стоимен Дъбов за млад специалист. През 2000 г. конгресът удължи мандата на ръководството с още две години предвид реформата в здравеопазването.


Tyxo.bg counter
Web Design: Steno Publishing House